Protetický systém ZX-27

 

Je to stomatoprotetická metóda ďalšieho tisícročia a obrovský pokrok v stomatoprotetike ako možný nástroj a nová alternatíva pre pokrokovo zmýšľajúcich stomatológov a zubných technikov. Je to nová nádej pre pacientov zhotoviť im estetickú náhradu, fixnú protetickú náhradu aj v takých prípadoch, kde boli doteraz indikované iba čiastočne snímateľné náhrady.

Problém chýbajúcich zubov

Podstatou sklopilierového systému ZX-27 je, že rieši u pacientov problém chýbajúcich vlastných pilierových zubov v ústnej dutine potrebných pre zhotovenie fixnej protetickej náhrady. Nie je tu pritom potrebný chirurgický zákrok. Sklenené piliere ZX-27, ktoré sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, nahrádzajú chýbajúce vlastné pilierové zuby, pričom priliehajú na sliznicu alveolárneho oblúka v bezzubých častiach čeľuste a sánky. Každý prefabrikát skleneného piliera ZX-27 sa pre každého pacienta individuálne tepelne a mechanicky spracúva v certifikovanej zubnej technike tak, aby presne kopíroval sliznicu alveolárneho oblúka.

Mnohoročné praktické skúsenosti, vyše 20 000 spokojných pacientov, množstvo klinických skúšok a štúdii dokazuje, že na alveol voľne umiestnený pilier zo špeciálne vyvinutého materiálu excelentne funguje. S úspechom sa dá použiť pri riešení jednostranne a obojstranne skráteného zubného oblúka, ako aj pri podopretí fixnej náhrady riešiacej veľké premostenie. Tento systém sa dá efektívne aplikovať aj spolu s implantátmi.

Prečo práve sklo

Výhodou protetického systému sklenených pilierov ZX-27 je to, že pacientom, u ktorých boli doteraz identifikované iba čiastočne snímateľné náhrady, teraz je možné vďaka tejto novej alternatíve zhotoviť estetické, fixné protetické náhrady. Predpokladom pre použitie dlhodobej náhrady zubov je, aby počas implantácie náhrady nedošlo k dlhodobému a nevratnému poškodeniu tkaniva. Na zabudovanom materiáli nesmú nastať žiadne sekundárne zmeny, ktoré by mohli spôsobiť zmenu štruktúry povrchu alebo zmenu zloženia elementov následkom rozpúšťacieho účinku slín, napríklad tým, že by sa v skle rozpustili niektoré látky.

Systém sklenených pilierov ZX-27 nie je úplnou novinkou. Už roky sa v stomatológii pokúšali podoprieť voľne končiace mostíky. Desaťročia sa vyvíjal materiál, ktorý by spĺňal všetky potrebné kritériá. Teraz uvedieme prečo sa predtým testované materiály neosvedčili.

Pri kovovom vyhotovení treba odliaty člen opracovať a vyleštiť, čím sa stráca presnosť pri umiestnení a naliehaní na sliznicu. Aj v prípade plastov spôsobuje spracovanie problémy. Plasty sú pórezné a to môže viesť k usadeniu zbytkov potravy, plaku a k následným zápalom. Okrem toho väčšina komerčných plastov nie je dostatočne tvrdá, flexibilná a teplovzdorná. V prípade keramiky dochádza pri vypálení v keramickej peci ku kontrakcii, čím vzniká nepresnosť pri umiestnení na alveole. Všetky tieto materiály naviac nemajú z dôvodu póreznosti žiadúce vlastnosti samočistenia. Ani obyčajné sklá nemajú tieto vlastnosti, ako to možno očakávať, nižšie uvediem dôvody. Po testoch uvedených materiálov ostala ako jediná alternatíva sklo: sklo so špeciálnym zložením. Po testoch s viacerými typmi skla konečne splnilo uvedené požiadavky sklo typu ZX-27.

Vlastnosti skla ZX-27

Obyčajné sklá sa neosvedčili, lebo sklá pre lekárske použitie musia spĺňať viacero požiadaviek naraz:

 • dobrá taviteľnosť
 • dobrá spracovateľnosť
 • mechanická pevnosť
 • chemická odolnosť

Materiál, ktorý má spĺňať všetky tieto požiadavky, sa medzi obyčajnými sklami nenachádza. Najväčšie problémy sú s taviteľnosťou a chemickou odolnosťou. Obyčajné sklá nemôžu byť v stomatologickom laboratóriu náležito tepelne spracované. Pri ohrievaní sa tvoria ryhy a môžu nastať voľným okom neviditeľné vlasové trhlinky, alebo sa sklo môže zlomiť. Pri ochladzovaní dochádza k obdobným javom. Ďalší problém predstavuje chemická odolnosť. Ak sa sliny dostanú do styku so sklom, po dlhšej dobe môže dôjsť k chemickým reakciám. Pri týchto pochodoch sa do slín dostávajú toxické a tým zdraviu škodlivé látky ako olovo a bárium. Na základe toho môže dôjsť k poškodeniu zdravia pacienta.

Sklo, ktoré má byť použité, musí splniť tieto požiadavky:

 • dobrá spracovateľnosť
 • mechanická zaťažiteľnosť, primeraná nárokom
 • chemická odolnosť
 • odolnosť prostrediu úst

Najdôležitejšie vlastnosti skla ZX-27:

 • bod tavenia: 1560 až 1600 °C
 • pevnosť v tlaku: 120 až 150 MPa/kp/mm2
 • odolnosť kyselinám: hydrolytická trieda 1
 • odolnosť zásadám: hydrolytická trieda 2

Okrem hlavných zložiek obsahuje sklo ZX 27 aj minimálne množstvo zinku a magnézia, ale žiadne zdraviu škodlivé bárium alebo olovo, ktoré možno nájsť v obyčajnom skle. Sklo ZX 27 je tak vďaka svojmu vysokému obsahu oxidu bóritého dobre formovateľné aj v podmienkach zubnej techniky. Tým bolo možné znížiť ináč vysoký, nenahraditeľný obsah alkalických kovov. Vďaka minimálnemu obsahu nátria nenastáva žiadne korozívne lokálne zvýšenie pH v oblasti blízko gingívy. Sklo ZX-27 je zlým tepelným vodičom a nevytvára galvanický článok.

Uvedené vlastnosti zabezpečujú, aby konštrukčné elementy vyrobené z materiálu ZX 27 bolo možné použiť na stomatologické účely.

 

Opäť pocit vlastných zubov

Medzery medzi zubami spôsobujú nedokonalý zhryz, rušia harmóniu žuvania. Ich efekty na ľudský organizmus sú známe. Ak je dostupný dostatočný počet vlastných zubov a sú na správnych miestach, je možné medzery medzi zubami odstrániť prostredníctvom fixnej náhrady. Ak je však … Pokračovať v čítaní

Certifikáty

Kliknite na príslušný certifikát pre zväčšenie

20 rokov skúseností

Stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 má za sebou už množstvo klinických skúšok a už viac ako 20 rokov je úspešne používaný v praxi. Toto fixné riešenie si v súčasnosti si ešte stále hľadá svoje miesto na protetickom trhu, dôkazom je stále … Pokračovať v čítaní

Rýchle zhotovenie

Systém ZX-27 je neinvazívny, bez chirurgického zásahu implantátu do kosti. Sklo má vysoko kompatibilné vlastnosti bez akéhokoľvek zápalu sliznice a bez zmien kosti čeľuste. Preto je doba liečenia krátka a za kratší čas vyriešite problém s chýbajúcimi zubami.

Dobrá cena

Cenovo dostupná metóda s vynikajúcimi výsledkami. Presnú cenu za konkrétny úkon zistíte u zubného technika.

Bez chirurgie

Systém zubných náhrad ZX-27 rieši problém chýbajúcich pilierových zubov bez chirurgického zákroku. Sklenené piliere priliehajú na sliznicu alveolárneho oblúka v bezzubých častiach čeľuste a sánky. Každý sklenený pilier sa individuálne tepelne a mechanicky opracúva tak, aby presne zapadol na sliznicu alveolárneho … Pokračovať v čítaní

Späť