Vyberte jazyk:

Protetický systém ZX-27

Je to stomatoprotetická metóda ďalšieho tisícročia a obrovský pokrok v stomatoprotetike ako možný nástroj a nová alternatíva pre pokrokovo zmýšľajúcich stomatológov a zubných technikov. Je to nová nádej pre pacientov zhotoviť im estetickú náhradu, fixnú protetickú náhradu aj v takých prípadoch, kde boli doteraz indikované iba čiastočne snímateľné náhrady.


Protetický systém ZX-27Podstatou sklopilierového systému ZX-27 je, že rieši u pacientov problém chýbajúcich vlastných pilierových zubov v ústnej dutine potrebných pre zhotovenie fixnej protetickej náhrady. Nie je tu pritom potrebný chirurgický zákrok. Sklenené piliere ZX-27, ktoré sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, nahrádzajú chýbajúce vlastné pilierové zuby, pričom priliehajú na sliznicu alveolárneho oblúka v bezzubých častiach čeľuste a sánky. Každý prefabrikát skleneného piliera ZX-27 sa pre každého pacienta individuálne tepelne a mechanicky spracúva v certifikovanej zubnej technike tak, aby presne kopíroval sliznicu alveolárneho oblúka.


Mnohoročné praktické skúsenosti, vyše 20 000 spokojných pacientov, množstvo klinických skúšok a štúdii dokazuje, že na alveol voľne umiestnený pilier zo špeciálne vyvinutého materiálu excelentne funguje. S úspechom sa dá použiť pri riešení jednostranne a obojstranne skráteného zubného oblúka, ako aj pri podopretí fixnej náhrady riešiacej veľké premostenie. Tento systém sa dá efektívne aplikovať aj spolu s implantátmi.

Prečo práve sklo

Protetický systém ZX-27Výhodou protetického systému sklenených pilierov ZX-27 je to, že pacientom u ktorých boli doteraz identifikované iba čiastočne snímateľné náhrady, teraz je možné vďaka tejto novej alternatíve zhotoviť estetické, fixné protetické náhrady. Predpokladom pre použitie dlhodobej náhrady zubov je, aby počas implantácie náhrady nedošlo k dlhodobému a nevratnému poškodeniu tkaniva. Na zabudovanom materiále nesmú nastať žiadne sekundárne zmeny, ktoré by mohli spôsobiť zmenu štruktúry povrchu alebo zmenu zloženia elementov následkom rozpúšťacieho účinku slín, napríklad tým, že by sa v skle rozpustili niektoré látky.


Systém sklenených pilierov ZX-27 nie je úplnou novinkou. Už roky sa v stomatológii pokúšali podoprieť voľne končiace mostíky. Desaťročia sa vyvíjal materiál, ktorý by spĺňal všetky potrebné kritériá. Teraz uvedieme prečo sa predtým testované materiály neosvedčili.


Pri kovovom vyhotovení treba odliaty člen opracovať a vyleštiť, čím sa stráca presnosť pri umiestnení a naliehaní na sliznicu. Aj v prípade plastov spôsobuje spracovanie problémy. Plasty sú pórezné a to môže viesť k usadeniu zbytkov potravy, plaku a k následným zápalom. Okrem toho väčšina komerčných plastov nieje dostatočne tvrdá, flexibilná a teplovzdorná. V prípade keramiky dochádza pri vypálení v keramickej peci ku kontrakcii čím vzniká nepresnosť pri umiestnení na alveole. Všetky tieto materiály naviac nemajú z dôvodu póreznosti žiadúce vlastnosti samočistenia. Ani obyčajné sklá nemajú tieto vlastnosti, ako to možno očakávať, nižšie uvediem dôvody. Po testoch uvedených materiálov ostalo ako jediná alternatíva sklo: sklo so špeciálnym zložením. Po testoch s viacerými typmi skla konečne splnilo uvedené požiadavky sklo typu ZX-27.


Vlastnosti skla ZX-27

Obyčajné sklá sa neosvedčili, lebo sklá pre lekárske použitie musia spĺňať viacero požiadaviek naraz:

 • dobrá taviteľnosť
 • dobrá spracovateľnosť
 • mechanická pevnosť
 • chemická odolnosť

Protetický systém ZX-27Materiál, ktorý má spĺňať všetky tieto požiadavky sa medzi obyčajnými sklami nenachádza. Najväčšie problémy sú s taviteľnosťou a chemickou odolnosťou. Obyčajné sklá nemôžu byť v stomatologickom laboratóriu náležito tepelne spracované. Pri ohrievaní sa tvoria ryhy a môžu nastať voľným okom neviditeľné vlasové trhlinky, alebo sa sklo môže zlomiť. Pri ochladzovaní dochádza k obdobným javom. Ďalší problém predstavuje chemická odolnosť. Ak sa sliny dostanú do styku so sklom, po dlhšej dobe môže dôjsť k chemickým reakciám. Pri týchto pochodoch sa do slín dostávajú toxické a tým zdraviu škodlivé látky ako olovo a bárium. Na základe toho môže dôjsť k poškodeniu zdravia pacienta.

Sklo, ktoré má byť použité, musí splniť tieto požiadavky:

 • dobrá spracovateľnosť
 • mechanická zaťažiteľnosť, primeraná nárokom
 • chemická odolnosť
 • odolnosť prostrediu úst

Najdôležitejšie vlastnosti skla ZX 27:

 • bod tavenia: 1560 až 1600 °C
 • pevnosť v tlaku: 120 až 150 MPa/kp/mm2
 • odolnosť kyselinám: hydrolytická trieda 1
 • odolnosť zásadám: hydrolytická trieda 2

Protetický systém ZX-27Okrem hlavných zložiek obsahuje sklo ZX 27 aj minimálne množstvo zinku a magnézia, ale žiadne zdraviu škodlivé bárium alebo olovo, ktoré možno nájsť v obyčajnom skle. Sklo ZX 27 je tak vďaka svojmu vysokému obsahu oxidu bóritého dobre formovateľné aj v podmienkach zubnej techniky. Tým bolo možné znížiť ináč vysoký, nenahraditeľný obsah alkalických kovov. Vďaka minimálnemu obsahu nátria nenastáva žiadne korozívne lokálne zvýšenie pH v oblasti blízko gingívy. Sklo ZX-27 je zlým tepelným vodičom a nevytvára galvanický článok.


Uvedené vlastnosti zabezpečujú, aby konštrukčné elementy vyrobené z materiálu ZX 27 bolo možné použiť na stomatologické účely.